Terasasto svetište u Gracu kraj Posušja

Zanimljivi antički spomenički kompleks na terasi brijega Gradac u istoimenom selu kod Posušja bio je otkriven 1892. godine, a rezultati istraživanja objavljeni 1893. u »Glasniku Zemaljskog muzeja« i 1895. u nešto proširenom obliku na stranicama časopisa »Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina«. Na tome se, na žalost, i završilo zanimanje stručne javnosti za ovaj nalaz.

Crkvine u Cisti Velikoj

U Cisti Velikoj, naselju općine Cista Provo, nazapadnom rubu Imotske krajine nalaze se Crkvine, važan arheološki lokalitet koji je od župne crkve sv. Jakova udaljen dvjestotinjak metara. Na kamenitu platou otkriveni su ostatci složenoga kom­pleksa profanih antičkih, ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih sakralnih građevina koje su okružene grobljima. Iako je siromašna prirodnim resursima, cistanska zaravan oduvijek se isticala prometnom važnošću.

Starokršćanska bazilika na Bublinu - Zmijavci

Ostatci bazilike pronađeni su u podnožju gradine Diko-vača u Zmijavcima na nalazištu Bublin u Crkvini. Bazilika je bila sagrađena na kraju V. st. i početkom VI. st. Ona je zanim­ljiva jer ima dva zdenca. Pretpostavlja se da je okrugli zdenac bio mlađi te da se koristio za krštenje škropljenjem. Drugi zde­nac imao je oblik križa i koristio se za krštenja uronjavanjem.

Proložac

OD SVETIŠTA MITRE DO CRKVE SV. MIHOVILA

Proložac se nalazi na sjeveroistočnoj strani Imotsko-bekijskog polja. Prozvan je po kanjonu potoka Suvaja što ga je prolomio-proložio uvirući u polje. Od Prološkog blata do izvorišta rijeke Vrljike nižu se zaselci Prološca Donjeg, Postranja, Sridnjeg sela, Buljanije i Luga. Zajedno s Gornjim Prološcem, Buljanijama i dijelom Šumeta, pripadaju Župi Svetoga Mihovila, a prema važećem upravnom ustroju općini Proložac županije Splitsko-dalmatinske.