Tovar igre

Obično se igralo na ognjištu. Nacrta se krug, a na krugu crte i to onoliko crta koliko ima igrača. Jedan igrač štapom ili ožegom pokazuje na crte i govori: "Tovar gre", drugi igrač kojemu su zavezane oči odgovara: "Nek ide", a kada kaže: "Rastovaraj", tada prvi igrač pita: "Ukoliko?" Onaj što je pogađao određuje koliko će se udaraca "turom" dati onom na čijoj se crti rastovario magarac.
Dogodi se da igrač koji pogađa rastovari magarca na svojoj crti i ne znajući određuje broj udaraca sam sebi. Sada igrač koji je dobio udarce "turom" preuzima ožeg i pokazuje crte, a onaj koji je pokazivao žmiri ili stavlja povez na oči.
 
Slavko Galiot